by Max Barry

Latest Forum Topics

Advertisement

1

DispatchAccountOther

by The Freguesia of Sao Joao de Brito e Campo Pequeno. . 1 reads.

Pacto de Lisboa(em Russo)

В этот день 30 июня 2016 года страны Бургосского союза Бенфика Интрамурос, прихода Сан-Жуан-де-Брито и Кампо Пекену, ЭКСПО 98 в Парке-дас-Насойнс, Комуна Арроиос, Союз Рестаурадорес, Байша Мадалены, Байрру Сан-Франциско Ксавьера и Каселаса, Коммунистический союз Педрусоса и Алжеша, Федерация Португализа Унида, Советская Социалистическая Республика Кашиас и Оейрас, Совет шин, Союз Лейрия-Коимбра Офиусистана, Регион К западу от Лиссабона и Лейрии, Дом графства Браганса в Лейрии и Гондемарии, Империя Ковид в Уханьвирусе, Коммуна Коимбра из Covid-200, Ирландско-португальский союз Донегалисии, Ирландская португальская империя Portugalway,
Вейская империя Do you now the way stupid ga454546, Графство Авейру и Визеу, Герцогство Визеу Алафоэнс, Союз Бейра Альта и Бейра Байша, Бейра Альта Алафоэнс и Бейра, Провинция Трасосмонтис, Португальцы Союз местре де Ависа, Союз госпиталей, Королевство Диого I, Коллеги Антониафонсо, Школа Антонио Афонсо2, Северная Федерация Баллиндаллоха, Союз викингов Инвернесса и Мурены, Содружество Польши-Балтика, Бург замка Тайнмутшир, Китайская федерация Новой Монголии и Вирусленда, Племя Монголии и Вирусленда, Графство нидерландских налетчиков, Союз Бельгийского Франко, Конфедерация Лимбург и Бельгия, Герцогство Трир и Кельн, Кутос Назарет и Баталья, Кондадо Браганса, Дом Браги и Барселуш, Шир Херефорд и Ротервас, Железная дорога GCR, Совет Афонсонекас, ГУЛАГ Торриньи, Голо Спортинга Альджубаррота, Коммунист Гординью из Регоуфа, Конф. Эдерасьон Минхо, Союз Дауна и Армы, Греческая Республика Стриплендс, подписывают настоящий договор со следующими правилами:
ГУЛАГ в коммунистических странах будут запрещены

Будет альянс под названием Лиссабонский пакт

Есть свободная свобода и переход

Штаб-квартира находится в здании Sampa на 4-м этаже.

Есть международный парк поездов, легковых, грузовых автомобилей и многого другого ...

Все мои нации NS или нет, являются частью этого пакта

Назначенный:

да вае

Менеджер по международным делам Гамуэлы

Джонни Фернандес

Министр международных дел Нью-Йорка
V etot den' 30 iyunya 2016 goda strany Burgosskogo soyuza Benfika Intramuros, prikhoda San-Zhuan-de-Brito i Kampo Pekenu, EKSPO 98 v Parke-das-Nasoyns, Komuna Arroios, Soyuz Restauradores, Baysha Madaleny, Bayrru San-Frantsisko Ksav'yera i Kaselasa, Kommunisticheskiy soyuz Pedrusosa i Alzhesha, Federatsiya Portugaliza Unida, Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika Kashias i Oyeyras, Sovet shin, Soyuz Leyriya-Koimbra Ofiusistana, Region K zapadu ot Lissabona i Leyrii, Dom grafstva Bragansa v Leyrii i Gondemarii, Imperiya Kovid v Ukhan'viruse, Kommuna Koimbra iz Covid-200, Irlandsko-portugal'skiy soyuz Donegalisii, Irlandskaya portugal'skaya imperiya Portugalway,
Veyskaya imperiya Do you now the way stupid ga454546, Grafstvo Aveyru i Vizeu, Gertsogstvo Vizeu Alafoens, Soyuz Beyra Al'ta i Beyra Baysha, Beyra Al'ta Alafoens i Beyra, Provintsiya Trasosmontis, Portugal'tsy Soyuz mestre de Avisa, Soyuz gospitaley, Korolevstvo Diogo I, Kollegi Antoniafonso, Shkola Antonio Afonso2, Severnaya Federatsiya Ballindallokha, Soyuz vikingov Invernessa i Mureny, Sodruzhestvo Pol'shi-Baltika, Burg zamka Taynmutshir, Kitayskaya federatsiya Novoy Mongolii i Viruslenda, Plemya Mongolii i Viruslenda, Grafstvo niderlandskikh naletchikov, Soyuz Bel'giyskogo Franko, Konfederatsiya Limburg i Bel'giya, Gertsogstvo Trir i Kel'n, Kutos Nazaret i Batal'ya, Kondado Bragansa, Dom Bragi i Barselush, Shir Khereford i Rotervas, Zheleznaya doroga GCR, Sovet Afonsonekas, GULAG Torrin'i, Golo Sportinga Al'dzhubarrota, Kommunist Gordin'yu iz Regoufa, Konf. Ederas'on Minkho, Soyuz Dauna i Army, Grecheskaya Respublika Striplends, podpisyvayut nastoyashchiy dogovor so sleduyushchimi pravilami:
GULAG v kommunisticheskikh stranakh budut zapreshcheny

Budet al'yans pod nazvaniyem Lissabonskiy pakt

Yest' svobodnaya svoboda i perekhod

Shtab-kvartira nakhoditsya v zdanii Sampa na 4-m etazhe.

Yest' mezhdunarodnyy park poyezdov, legkovykh, gruzovykh avtomobiley i mnogogo drugogo ...

Vse moi natsii NS ili net, yavlyayutsya chast'yu etogo pakta

Naznachennyy:

da vaye

Menedzher po mezhdunarodnym delam Gamuely

Dzhonni Fernandes

Ministr mezhdunarodnykh del N'yu-Yorka

RawReport